Zostaw swój adres e-mail i bądź na bieżąco!

Regulamin

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Właścicielem Salonu Zabaw ‚Ellmo’ jest Firma Handlowo Usługowa – Ellmo
 2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Salonu Zabaw Ellmo
 3. Przed wejściem na teren Salonu Zabaw należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz cennikiem usług.
 4. Wejście na teren Salonu Zabaw oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminów poszczególnych atrakcji znajdujących się na terenie obiektu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SALONU ZABAW

 

 1. Salon Zabaw przeznaczony jest dla dzieci do 12 roku życia.
 2. Dziecko wchodzi na teren placu zabaw tylko w towarzystwie rodzica lub pełnoletniego opiekuna, w trakcie pobytu pozostaje pod jej ścisłą opieką oraz korzysta z atrakcji pod jej nadzorem.
 3. Rodzic/opiekun może bawić się z dzieckiem w Salonie Zabaw.
 4. Dzieci oraz rodzice lub/i opiekunowie zobowiązani są do zdjęcia obuwia przed wejściem na Salon Zabaw. Wejście możliwe jest tylko w skarpetkach, również latem. Podyktowane jest to zachowaniem czystości. Osoby korzystające z Salonu Zabaw w obuwiu mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu.
 5. Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci pozostały poza Salonem Zabaw. Prosimy także o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w Salonie Zabaw Ellmo.
 6. Na terenie Salonu Zabaw należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz instrukcji pracowników.
 7. Przed przystąpieniem do korzystania z obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie Salonu Zabaw, opiekun lub rodzic dziecka jest zobowiązany zapoznać oraz poinstruować dziecko w zakresie prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze znajdujących się na terenie Salonu Zabaw urządzeń i przyrządów, zgodnie z regulaminem poszczególnych atrakcji oraz o niedozwolonych zachowaniach określonych w pkt. 13 niniejszego Regulaminu.
 8. Instrukcje korzystania z poszczególnych urządzeń, zabaw i atrakcji mogą wprowadzać ograniczenia wieku, wzrostu lub ciężaru, w korzystaniu z poszczególnych urządzeń, zabaw lub atrakcji.

 

 1. Zabrania się podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica/opiekuna, w tym:
 • popychania innych dzieci,
 • bójek
 • wyrzucania piłeczek z basenu,
 • wnoszenia jedzenia i napojów do strefy zabaw,
 • jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy (grozi to zadławieniem),
 • wchodzenia na zewnętrzne konstrukcje/ogrodzenie salonu zabaw,
 • korzystania z urządzeń i wyposażenia salonu zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem,
 • wnoszenia na teren Salonu Zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu,
 • wynoszenia zabawek z Salonu Zabaw oraz wnoszenia swoich zabawek na teren obiektu.

 

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. Właściciel ani pracownicy Salonu Zabaw nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki lub nadzoru osoby dorosłej, pracownicy stanowią jedynie personel techniczny, służą pomocą oraz informacją w zakresie korzystania z obiektu.
 2. Właściciel ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, krzywdy oraz szkody na osobie powstałe na terenie Salonu Zabaw, w szczególności powstałe w wyniku:
 • korzystania z Salonu Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń i przyrządów niezgodnie z Regulaminem;
 • korzystania z Salonu Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń i przyrządów niezgodnie instrukcjami i zaleceniami pracowników;
 • niezastosowania się dzieci i/lub opiekunów lub rodzica do zaleceń pracowników;
 • pozostawienia dziecka bez opieki dorosłego opiekuna lub rodzica;
 • niezapoznania dziecka w zakresie prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Salonu Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń;
 • niedozwolonych zachowań określonych w pkt. 13 niniejszego Regulaminu;
 1. Właściciel Salonu Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających Regulaminu oraz zaleceń obsługi, jak również za szkody lub krzywdy powstałe w związku z niezgodnym z Regulaminem używaniem Salonu Zabaw. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za niepowstałe na Salonu Zabaw. Szczegółowa instrukcja opisująca procedurę zgłaszania wypadku dostępna jest w recepcji Salonu Zabaw. Podstawą zgłoszenia szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi Salonu Zabaw Ellmo.
 2. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu właściciel Salonu Zabaw nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Rzeczy znalezione lub pozostawione w szatni będą przechowywane przez okres dwóch tygodni od dnia znalezienia, a po tym terminie właściciel Salonu Zabaw będzie mógł oddać pozostawione rzeczy na cele charytatywne.
 4. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub poleceń Obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na terenie Salonu Zabaw może być dokonywany zapis wizerunku klientów poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren obiektu klienci wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów reklamowo-promocyjnych Salonu Zabaw Ellmo.

 

 

REGULAMIN PRZYJĘCIA URODZINOWEGO/IMIENINOWEGO

 1. Przyjęcie urodzinowe/imieninowe odbywa się w Salonie Zabaw dla dzieci Ellmo w Toruniu przy
  ul. Gen. Józefa Hallera 102
 2. Zabawa w Salonie Zabaw Ellmo odbywa się obowiązkowo w skarpetkach.
 3. Przyjęcie urodzinowe/imieninowe organizowane jest po wpłaceniu zadatku w wysokości 50zł.
 4. Zadatek wpłacany jest przez zamawiającego na konkretny termin i jest bezzwrotny.
 5. Dopłata do urodzin następuje w dniu przyjęcia urodzinowego, w przeciwnym razie Salon Zabaw dla Dzieci Ellmo zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zamówienia.
 6. Opłata za dodatkowych gości, usługi oraz towary domawiane podczas przyjęcia pobierana jest z góry.
 7. Usługi i towary wskazane przez klienta w chwili zamówienia urodzin/imienin stanowią jego ostateczną wersję, zatem niemożliwe jest ich późniejsze anulowanie, zamiana na inne bądź domówienie innych usług czy towarów
 8. Za organizatora przyjęcia urodzinowego/imieninowego uważa się osobę, która dokonuje rezerwacji takiego przyjęcia i w imieniu własnym bądź w imieniu solenizanta/jubilata zaprasza na nie gości (dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych).
 9. Organizator przyjęcia opuszcza obiekt po uprzednim przekazaniu dzieci uczestniczących w przyjęciu ich prawnym opiekunom.
 10. Przyjęcie trwa 2 h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).
 11. Uczestnicy przyjęcia urodzinowego wchodzą na teren salonu zabaw o ustalonej godzinie rozpoczęcia przyjęcia urodzinowego.
 12. Od rodziców jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.
 13. Organizator urodzin/imienin jest odpowiedzialny za solenizanta/jubilata oraz jego gości oraz sprawuje nad nimi pieczę.
 14. Salon Zabaw dla dzieci Ellmo zezwala na dostarczenie dla dzieci tortu przez organizatora przyjęcia, jednak nie ponosi za nie odpowiedzialności. Do każdego tortu należy dołączyć dowód jego zakupu lub podpisać oświadczenie o odpowiedzialności za jakość przyniesionych artykułów.
 15. Poczęstunek dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w sali urodzinowej.
 16. Poczęstunek dla dzieci przygotowany przez Salon Zabaw dla dzieci Ellmo w jest poczęstunkiem wyłącznie dla dzieci i nie podlega wydaniu po zakończonej imprezie.
 17. Salon Zabaw dla dzieci Ellmo zezwala na dostarczenie przez organizatora urodzin ciasta dla dorosłych, z tym że nie ponosi za nie odpowiedzialności. Do dostarczonego ciasta należy dołączyć dowód jego zakupu lub podpisać oświadczenie o odpowiedzialności za jakość przyniesionych artykułów.
 18. Organizator przyjęcia odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestników przyjęcia i ich rodziców/opiekunów prawnych na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.
 19. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny Salon Zabaw dla dzieci Ellmo oraz regulaminy poszczególnych atrakcji.
 20. Na terenie Salonu Zabaw może być dokonywany zapis wizerunku klientów poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren obiektu klienci wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów reklamowo-promocyjnych Salonu Zabaw Ellmo.

Życzymy udanej zabawy ☺

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu  ART.66 PAR.1 Kodeksu Cywilnego.